Ochotnicza Straż Pożarna
w
Cybince
69-108 Cybinka
ul.Krośnieńska 11B
powiat słubicki
woj. lubuskie
Tel. alarmowy 998 - 112
cybinka@web.osp.org.pl
    
  
    Pożary - 5
    Miejscowe zagrożenia - 10
    Zabezpieczenia - 0
    Fałszywe alarmy - 0
   
    RAZEM - 15
     Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince powstała w latach powojennych w drugiej
     połowie 1945 roku. Pierwszymi założycielami byli Józef GRZELAK,
     Jan PRZEPIÓRA, Antoni ABRAHAMOWICZ, Antoni OŁOWIAK.
     W tym czasie zdobyto dwie motopompy i sikawkę. Był to cały sprzęt ówczesnych
     strażaków. W 1947 roku jednostka otrzymała z demobilu motopompy i węże
     gaśnicze. Członkowie zostali przeszkoleni na dwutygodniowym kursie,
     który odbył się w Cybince.
     W 1950 roku dotychczasowy komendant straży Józef GRZELAK został
     służbowo przeniesiony do pracy w Komendzie Straży Pożarnych w Słubicach.
     Obowiązki komendanta przejął miejscowy rolnik Jan PRZEPIÓRA, który
     pełnił je do końca lat sześćdziesiątych.
     W latach 1950 - 1965 przy jednostce istniała orkiestra, która liczyła 16 członków.
     Kapelmistrzem był Józef GRZELAK. Z tych lat nie ma żadnej prowadzonej
     dokumentacji i dane te są jedynie oparte na informacjach otrzymanych od żyjących
     mieszkańców Cybinki, pamiętających powstanie straży pożarnej jak i na
     informacjach ochodzących z czasopisma "Echo Słubickie" z dnia 22.07.1964 roku.
     W roku 1968 w rejonie naszego działania wybucha bardzo duży pożar obszarów
     leśnych. Jednostka nasza bierze czynny udział w jego gaszeniu, strażacy
     wykazują się męstwem i odwagą.
     Historia powstania straży pożarnej w Cybince ma pewne "luki czasowe", ponieważ
     dokumentacja nie była prowadzona na bieżąco lub osoby, które ja prowadziły
     zmarły nie przekazując nikomu dokumentacji. Pierwsza udokumentowana
     wzmianka o straży pożarnej pochodzi z 1976 roku, która mówi że z powodu
     braku chętnych jednostkę przekształcono na obowiązkową straż pożarną.
     Pierwszy dokument jaki zachował się w naszej dokumentacji pochodzi z 15 lutego
     1976
roku i jest to: Sprawozdanie z wyników współzawodnictwa pomiędzy
     terenowymi ochotniczymi strażami ochotniczymi o tytuł "Najlepszej OSP na terenie
     gminy i województwa w przeciwpożarowej działalności prewencyjno
      - propagandowej w 1976 roku". Jak z niego wynika w tamtych czasach za
     osiągnięte wyniki przyznawane były punkty, np. za:
      - zorganizowanie opieki nad dziećmi - 30 punktów,
      - za prace wykonane w ramach czynów społecznych - 15 punktów,
      - za posiadanie młodzieżowych drużyn pożarniczych - 100 punktów,
      - i jeszcze wiele innych zadań społecznych.
     Oceną Zarządu Gminnego straż nasza zajęła pierwsze miejsce.
     Jednostka posiadała 1 drużynę młodzieżową w składzie 8 osobowym, 25 członków
     wspierających i 12 członków zwyczajnych.
     Naczelnikiem straży jest Władysław KORŻ.
     W 1977 roku jednostka nasza we współzawodnictwie zajęła również
     pierwsze miejsce.
     W roku 1978 roku w zarządzie OSP nastąpiły zmiany. Skład nowego zarządu
     przedstawia się następująco:
      - Prezes Józef DEMBSKI
      - Naczelnik Bronisław MATYSEK
      - Skarbnik Władysław KORŻ
      - Sekretarz Michał RUDKOWSKI
     Skład komisji rewizyjnej przedstawiał się następująco:
      - Przewodniczący Mieczysław BERNATOWICZ
      - Członek Adam KOBUSIŃSKI
      - Członek Jan HYDRZYK
     Delegatami na Zjazd Gminny zostali:
     Władysław KORŻ, Jan HYDRZYK, Józef DEMBSKI, Adam KOBUSIŃSKI,
     Michał RUDKOWSKI, Władysław GRABONECKI
.
     Jednostka brała udział w 8 akcjach ratowniczo - gaśniczych, w tym na własnym
     terenie 2 razy, natomiast na obszarze pomocy wzajemnej 6 razy. W okresie
     sprawozdawczym przeszkolono 4 osoby. Ze względu na słabą słyszalność syreny
     podczas alarmowania wnioskowano o zainstalowanie drugiej dodatkowej syreny.
     Brak dokumentów od 1978 do 1981 roku nie pozwala na szczegółowe opisanie
     działalności straży w tym okresie. Z rozmów ustalono, że jednostka posiadała
     średni wóz bojowy Star 20.
     Kierowcami byli Jan HYDRZYK, Franciszek MAŚLAKIEWICZ.
     W 1981 roku na stanowisko kierowcy wozu bojowego powołany zostaje
     Stefan MAŚLAKIEWICZ, który funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego.
     W 1985 roku ponownie reaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną, niestety nadal
     nie prowadzono odpowiedniej dokumentacji.
     Następna udokumentowana wzmianka o OSP jest z 1990 roku. Jednostka liczy
     wtedy 12 członków czynnych i 13 członków drużyny młodzieżowej. Jednostka
     jest typu S - 1, czyli posiada jeden samochód gaśniczy.
Strona 1 z 6